Tuesday, August 16, 2011

Contoh surat keterangan & TugasPENDIDIKAN ANAK USIA DINI ( PAUD ) ANNUR
Alamat : Ds. Wotanmas Jedong Kecamatan Ngoro Kabupaten Mojokerto

SURAT KEPUTUSAN
PENGURUS LEMBAGA PAUD ANNUR WOTANMAS JEDONG
Nomor : 03 /SK/Lembaga/X/2010

PENGANGKATAN KEPALA SEKOLAH / GURU TETAP / GURU TIDAK TETAP
PAUD WOTANMAS JEDONG KECAMATAN NGORO
KABUPATEN MOJOKERTO

Menimbang          :    a.   Bahwa untuk menjamin kelancaran dan ketertiban proses belajar
                                                mengajar di PAUD Annur Wotanmas Jedong perlu ditetapkan
                                                Pengangkatan Kepala Sekolah / Guru Tetap / Guru Tidak Tetap
                                         b.    Bahwa untuk memenuhi kebutuhan tenaga pengajar, dalam mencapai
                                                tujuan pendidikan dan pengajaran di PAUD Annur Wotanmas Jedong.

Mengingat            :    1.    Undang-undang Dasar 1945 Bab XIII pasal 31
                                         2.    Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 1965
                                         3.    Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan
                                         4.    Persyaratan tenaga tehnik pendidikan yang harus dipenuhi oleh Yayasan

Memparhatikan    :    Surat permohonan mengajar Sdr. Ainiyatul Firo

M E M U T U S K A N

Menetapkan         :
Pertama                :    Nama                                  :      Ainiyatul Firo
 Tempat/Tanggal Lahir        :      Mojokerto, 09 Desember 1983                                    Pendidikan                          :      MAN
                                  Ditetapkan Sebagai            :      Guru PAUD Annur
                                  Terhitung tanggal               :      21 April 2009 s/d 21 Juli 2010

Kedua                  :    Mewajibkan bagi yang bersangkutan untuk mentaati peraturan atau
                                  ketentuan yang ada.

Ketiga                  :    Surat Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan, dengan catatan
                                  apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini,
                                  akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Kutipan Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan
dilaksanakan sebagaimana mestinya.


Ditetapkan di       :   Wotanmas Jedong
                                                                                                        Pada tanggal                    :   1  Oktober  2010
                                           ------------------------------------------------

                                                                                                          Lembaga Annur

                                                                                                     MUFATIHATUL FAIZAH, S.Pd.I


PENDIDIKAN ANAK USIA DINI ( PAUD ) ANNUR
Alamat : Ds. Wotanmas Jedong Kecamatan Ngoro Kabupaten Mojokerto

SURAT PERNYATAAN

Nomor  :  421/2074/416-101-05/2010           Yang Bertanda Tangan Dibawah ini :

Nama                                            : Drs. Suwandi A. Marzuqi Noer

NIP                                              : -

Pangkat, Golongan Ruang           : -

Jabatan                                         : Kepala PAUD “ANNUR”


Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa data-data yang saya sampaikan :

a.       Instrument identitas sekolah dan biodata PTK.
b.      Instrument biodata pendidik dan tenaga kependidikan.
c.       SK pembagian tugas mengajar.
Adalah benar-benar sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.
            Demikian Surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan sebenar-benarnya dan
apabila dikemudian hari isi data dalam surat pernyataan ini ternyata tidak benar yang
mengakibatkan kerugian terhadap Negara, maka saya bersedia menaggung kerugian tersebut.

Mojokerto, 16 Agustus 2011
Yang membuat pernyataan
Kepala PAUD “ANNUR”Drs. Suwandi A. Marzuqi Noer
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI ( PAUD ) ANNUR
Alamat : Ds. Wotanmas Jedong Kecamatan Ngoro Kabupaten Mojokerto

Kepada
Yth. Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Mojokerto
Di
TempatSURAT PENGANTAR
No : 421/2074/416-101-05/2010


NO
Isi Surat
Jumlah
Keterangan
Berkas pengajuan NUPTK

1. Drs. Suwandi A. Marzuqi Noer

2. Mufatihatul Faizah Spd.i

3. Siti Ruhilluk

4. Ainiyatul Firo

5. Milatul Farihah3 bendel

3 bendel

3 bendel

3 bendel

3 bendel
Dikirim dengan hormat untuk mendapatkan NUPTKNGORO, 16 Agustus 2011

             UPTD Kec. Ngoro                                                                                            Kepala PAUD

Drs. Ach Faisol Prasetyo                                                                        Drs. Suwandi A. Marzuqi Noer
NIP. 196505221986021006


Kepala Dinas Mojokerto

Drs. Imam Mashudi .MM
Pembina Utama Muda
NIP. 196006221981121003

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI ( PAUD ) ANNUR
Alamat : Ds. Wotanmas Jedong Kecamatan Ngoro Kabupaten Mojokerto


PEMBAGIAN TUGAS GURU
DALAM PROSES BELAJAR MENGAJAR
TAHUN PELAJARAN 2010 / 2011

NO


NAMA / NIP

GOL/
RUANG


JABATAN
GURU

JENIS GURU

TUGAS MENGAJAR

JML JAM

KET
1
2
3
4
5
6
7
8

1


2


3


4


5


Drs. Suwandi A. Marzuqi Noer


Siti Ruhiluk


Ainiyatul Firo


Milatul Farihah


Mufatihatul Faizah Spd.I

-


-


-


-


-

KepSek


Guru


Guru


Guru


Tenaga Pendidik


-


Guru Kelas


Guru Kelas


Guru Kelas


-

Kelompok Bermain

Kelompok Bermain

Kelompok Bermain

Kelompok Bermain

Kelompok Bermain

20 Jam


20 Jam


20 Jam


20 Jam


-Jumlah Murid :
Pa        =  11
Pi         =  09


                                                                          Wotanmas Jedong, 01 Juli 2010
                                                                           Kepala PAUD ANNUR


                                                                          Drs. Suwandi A. Marzuqi Noer

2 comments:

  1. Dalam pembagian tugas guru d atas, total 80 jp perminggu untuk Kelompok Bermain< apakah itu sudah sesuai dengan struktur kurikulum permendagri no 58 tahun 2009?

    ReplyDelete
  2. oh maaf permendiknas maksud saya

    ReplyDelete

Meluruskan Objek Foto Perspektif Di CorelDRAW

  Meluruskan Objek Foto Perspektif Di CorelDRAW Tanya: Mohon pencerahan bagaimana cara memperbaiki KTP tersebut biar bisa lurus? Terima Kasi...